ఇతిహాసములు భారతము విరాటపర్వము - ప్రథమాశ్వాసము
శ్రీరస్తు
శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము
విరాటపర్వము - ప్రథమాశ్వాసము
ఉ. శ్రీయన గౌరినాఁ బరఁగు చెల్వకుఁ జిత్తము పల్లవింప భ
ద్రాయితమూర్తి యై హరిహరంబగు రూపము దాల్చి “విష్ణు రూ
పాయ నమశ్శివాయ” యని పల్కెడు భక్తజనంబు వైదిక
ధ్యాయిత కిచ్చ మెచ్చు పరతత్త్వముఁ గొల్చెద నిష్టసిద్ధికిన్‌.
1
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - virATa parvamu - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana - andhramahabharatamu aandhramahaabhaaratamu ( telugu literature andhra literature )