ఇతిహాసములు మొల్ల రామాయణము సుందర కాండము
సీత తన చూడామణి నానవాలుగ హనుమంతునకు నిచ్చుట
క. నా నాథు క్షేమ మంతయు
ధీనిధి! నీచేత వింటిఁ దెలియఁగ, నైనన్‌
నీ నిజ రూపము చూడక
నే నా రత్నంబు నమ్మి నీ కీయఁ జుమీ!
105
వ. అనుటయు నా హనుమంతుండు, 106
AndhraBharati AMdhra bhArati - molla rAmAyaNamu - suMdara kAMDamu ( telugu andhra )