ఇతిహాసములు మొల్ల రామాయణము సుందర కాండము
ఆకస మంటఁ బెంచిన హనుమ రూపము
క. చుక్కలు తల పూవులుగా
నక్కజముగ మేను వెంచి యంబర వీథిన్‌
వెక్కసమై చూపట్టిన
నక్కోమలి ముదము నొందె నాత్మస్థితికిన్‌.
107
వ. ఇట్లు తన మహోన్నత రూపంబు చూపి యెప్పటియట్ల మరల
సూక్ష్మ రూపంబు గైకొని నమస్కరించిన, నా హనుమంతునకు
నద్దేవి తన శిరోరత్నంబు ననుగ్రహించి యిట్లనియె.
108
AndhraBharati AMdhra bhArati - molla rAmAyaNamu - suMdara kAMDamu ( telugu andhra )