కావ్యములు మను చరిత్రము ద్వితీయాశ్వాసము
తెరువుఁ దెల్పుమని ప్రవరుఁడు వరూధిని నర్థించుట
ఉ. ఎవ్వతె వీవు భీతహరిణేక్షణ! యొంటిఁ జరించె దోట లే
కివ్వనభూమి? భూసురుఁడ, నేఁ బ్రవరాఖ్యుఁడఁ, ద్రోవ తప్పితి\న్‌
గ్రొవ్వున నిన్నగాగ్రమునకు\న్‌ జనుదెంచి, పురంబుఁ జేర నిం
కెవ్విధిఁ గాంతుఁ? దెల్పఁగదవే! తెరు వెద్ది? శుభంబు నీ కగు\న్‌.
39
క. అని తనకథ నెఱిఁగించినఁ
దన కనుఁగవ మెఱుఁగు లుబ్బఁ, దాటంకములు\న్‌
జనుఁగవయ నడుమ వడఁకఁగ,
వనిత సెలవివాఱ నవ్వి వానికి ననియె\న్‌.
40
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - manu charitramu - dvitIyAshvAsamu ( telugu andhra )