కావ్యములు మను చరిత్రము విషయ సూచిక
అవతారిక
ప్రథమాశ్వాసము
ద్వితీయాశ్వాసము
తృతీయాశ్వాసము
చతుర్థాశ్వాసము
పంచమాశ్వాసము
షష్ఠాశ్వాసము
అవతారిక
ఇష్టదేవతా వందనము
గురుస్తుతి
పూర్వకవి ప్రస్తుతి
కుకవి నిరాకృతి
పెద్దనామాత్యునకుఁ గృష్ణరాయని యభ్యర్థనము
కృతిపతి వంశ ప్రశంస
కృష్ణరాయల ప్రతాపాది వర్ణనము
షష్ఠ్యంతములు
ప్రథమాశ్వాసము
కథా ప్రారంభము
అరుణాస్పద పుర వర్ణనము
ప్రవరుని సౌశీల్యాది ప్రశంస
సిద్ధాగమనము
అతిథి సత్కారము
సిద్ధుని తీర్థయాత్రాభివర్ణనము
ప్రవరునికి సిద్ధుఁడు పాదలేప మొసఁగుట
పసరు మహిమచేఁ బ్రవరుఁడు హిమాద్రి కేఁగుట
ద్వితీయాశ్వాసము
హిమనగర సౌందర్యములఁగని ప్రవరుని యానందము
మణిమయభవనమున నప్సరస వరూధిని
ప్రవరుని సౌందర్యముఁగని వరూధిని మోహించుట
తెరువుఁ దెల్పుమని ప్రవరుఁడు వరూధిని నర్థించుట
వరూధినీ నర్మగర్భ భాషణము
ప్రవరుఁడు వరూధుని కామనను నిరాకరించుట
వరూధినీ ప్రవర సంవాదము
వరూధిని పై కొనఁ బ్రవరుఁడు తిరస్కరించిపోవుట
అగ్నిని బ్రార్థించి ప్రవరుఁ డిలుసేరుట
ఆశ్వాసాంత పద్యగద్యములు
తృతీయాశ్వాసము
వరూధినీ విరహ వేదనము
సూర్యాస్తమయ వర్ణనము
చంద్రోదయ వర్ణనము
వరూధినికిఁ జెలుల శైత్యోపచారములు
చంద్రోపాలంభము
మన్మథోపాలంభము
మలయ పవనోపాలంభము
సూర్యోదయ వర్ణనము
వరూధినికి సఖుల సమాశ్వాసనము
వరూధినీ కాముకుఁడైన గంధర్వుని మాయోపాయము
వరూధిని సఖులతో నుద్యాన విహారము
పుష్పాతిచయము
జలక్రీడలు
మాయా ప్రవర దర్శనము
వరూధినీ కపట ప్రవర సంభాషణము
లతా గృహాంతర సమాగమము
వరూధినియందు దౌహృద లక్షణములు దోఁచుట
గంధర్వుఁడు కల్లబొల్లి మాటలు సెప్పి చనుట
ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు
చతుర్థాశ్వాసము
వరూధిని పుత్రవతి యగుట
మౌనుల యొద్దికలో స్వరోచి పెరుఁగుట
స్వరోచి యాటవికుల కేలిక యగుట
ఎఱుకు ఱేని మొఱ
స్వరోచి మృగయా విహారము
అపశకునములు - శుభశకునములు
విపన్నయగు మనోరమకు స్వరోచి యభయ మొసఁగుట
మనోరమా - విభావసీ - కళావతులకు జీర్ణముని శాపము
మనోరమ స్వరోచికి అస్త్రహృదయ విద్య నొసఁగుట
రక్కసునితో స్వరోచి ఘోరసమరము
పావకాస్త్రము ప్రయోగింప రాక్షసుఁడు గంధర్వుఁ డగుట
ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు
పంచమాశ్వాసము
గంధర్వుఁడైన యిందీవరాక్షుని శాప వృత్తాంతము
ఆయుర్వేద విద్యను బొంది, తన తనయను బెండ్లియాడుమని స్వరోచిని గోరుట
సాయంసంధ్యా వర్ణనము
ఇందీవరాక్షుఁడు నిజనగరి కరుగుట
మందరగిరి వర్ణనము
మనోరమా స్వరోచుల వివాహ వైభవము
దేవతలు కట్నములు చదివించుట
ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు
షష్ఠాశ్వాసము
మనోరమా స్వరోచుల ప్రథమ రాత్రి
చెలికత్తెల దుస్థితికి మనోరమ పరితాపము
స్వరోచి విభావసీ కళావతుల రాజయక్ష్మను నివారించుట
తనవలన మృగపక్షి భాషాజ్ఞానము నెఱిగిఁ,
తన్ను వివాహ మాడుమని విభావసి కోరుట
స్వరోచి కళావతినుండి పద్మినీ విద్యను గొనుట
విభావసీ కళావతులకుఁ బెండ్లి యగుట
స్వరోచి భోగపరత, హంసీచక్రవాకుల విమర్శ
చక్రవాకి విమర్శ విని స్వరోచి సిగ్గుపడుట
హరిణము స్వరోచిని గర్హించుట
స్వరోచికి వైరాగ్యోదయము
హరిణీ రూపమున వచ్చిన వనదేవత స్వరోచిని బ్రసన్నుని జేసికొనుట
వనదేవతా సౌందర్యాభివర్ణనము
దేవతల పంపున వనదేవత స్వరోచితోఁ గ్రీడించుట
స్వారోచిషుని జననము
స్వారోచిషుని తపమునకు మెచ్చి శ్రీ మహావిష్ణువు సాక్షాత్కరించుట
స్వారోచిషుని భగవన్నుతి
దశావతార స్తవము
శ్రీ మహావిష్ణువు స్వారోచిషుని మనువుగ నియమించుట
ఫలశ్రుతి
ఆశ్వాసాంత పద్యగద్యములు
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - manu charitramu ( telugu andhra )