కావ్యములు పెన్నేటి పాట - విద్వాన్‌ విశ్వం ప్రాంతీయములకు టిప్పణి
ప్రాంతీయములకు టిప్పణి
పాలుకౌలు, కోరు
పరషతిరణాల, తీర్థం
దస్త్రముప్రామిసరీ నోట్ల కట్టలు, 'పది వేల దస్త్రం ఉన్నవాడు' అంటే అతనికి పదివేలు బాకీ లోకులున్నారు. పదివేలు వడ్డీకి ఇచ్చి ఉన్నవాడు అని అర్థము.
అలేకార్లుఉద్యోగులు, ఆఫీసర్లు
మహడీమేడ
దూముకలరా
దూడవయసుపసితనం, ప్రాయం
రూకలురూపాయలు
కుమ్మక్కుప్రోత్సాహం
ఆయకముతనఖా
వఱపుకఱువు
కణజంధాన్యం పోసేవి
పాతరధాన్యం నిల్వచేసే నేలమాళిగలు
జీవాలుగొఱ్ఱెలు, మేకలు
బొట్టుకానీ
కొట్టముపాక
లోటాపంచపాత్ర, గ్లాసు, టంబ్లరు
మిరపగింజలుమిరియాలు
గవినీళ్ళుకొండలో చెలిమనీళ్లు
పిన్న పెద్దపెద్దమనిషి, కలావ త్రవ్వే వారికి పెద్ద
సిల్వరుఅల్యూమినమ్‌
మడకనాగలి
చక్కరోలుబజారులో ఉన్న చిన్న కఱ్ఱ రోలు
పైనిమిరివళ్ళు రుద్ది
పైఒడలు, శరీరము
మట్లునిలువులు
మెట్లుసోపానాలు, మెఱికలు
ఔతుఖానాస్నానాలగదిలో నీళ్ళు నిల్వజేసేందుకు గారతోకట్టిన పెద్దతొట్టి
మున్నూరుమూడువందలు
పుట్టిచిన్నతెప్ప
గౌరివీథి
బసివిబసుపురాలు, ఊరిలోని దేవదాసీ లాంటిది
ఎనుముగేదె
ఆకుకన్నప్పుడు చక్కపెడతారు, ఆకు యిస్తారు, వేడికల్గించే వ్యాధి నివారణ చేసే ఔషధి
ఆకుమూటపై పంచకొసన ఆకు, వక్క, పొగాకు, సున్నం వగైరాలు కట్టుకున్న మూట
మాలపున్నమమహాలయ అమావాస్య
కట్లపొడిపొగాకు కాడలుదంచి పెట్టిన పొడి, ఆకు వక్కలతో కలిపి ఆడవాళ్ళెక్కువగా వేసుకుంటారు
కనుమకొండదారిలో కొండదాటే యిరుకుదారి
పరువురెండున్నర మైలు
అంబటివారుయింటిపేరు (వైశ్యులు ముఖ్యంగా)
తనకలాటబాధ
ముంతెడురెండు తవ్వలు
మామమగడు, ఈ వర్గాలలోనే ఎక్కువగా ఈ అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు
నల్తుమునాలుగు తూములు
వల్లెపంచ
పై దిరుగువళ్ళు తిరుగుడు, కండ్లు తిరుగుడు
పొంతప్రొయ్యిప్రక్కనే మంట తగులునట్లుగా పెట్టిన బాన
సందకాడసందెకడ, సాయంకాలం
నాల్నాళ్ళునాలుగు రోజులు
బాకీఅప్పు
మామూలుఇనాము, ప్రతి పండుగకో పర్వానికో ఇచ్చే బహుమతి
AndhraBharati AMdhra bhArati - kaavyamulu - pennETi pATA - Vidvan Viswam - Vidvan Visvam( telugu andhra )