కావ్యములు విజయ విలాసము పీఠిక
ఇష్టదేవతా స్తుతి
శా. శ్రీ లెల్లప్పుడొసంగ నీ సకల ధాత్రీ చక్రమున్‌ బాహు పీ-
ఠీ లగ్నంబుగఁ జేయ, దిగ్విజయ మీ డీకొన్న చందాన నే
వేళ\న్‌ సీతయు, లక్ష్మణుండుఁ దను సేవింపంగ విల్‌ పూని చె-
ల్వౌ లీల\న్‌ దగు రామమూర్తి రఘునాథాధీశ్వరుం బ్రోవుతన్‌.
1
ఉ. శ్రీ కలకంఠకంఠియు, ధరిత్రియు దక్షిణ వామ భాగముల్‌
గైకొని కొల్వ, వారిఁ గడఁక\న్‌ గడకన్నుల కాంతిఁ దేల్చి, తా
నా కమలాప్తతం గువలయాప్తతఁ దెల్పెడు రంగ భర్త లో
కైక విభుత్వ మిచ్చు దయ నచ్యుతు శ్రీ రఘునాథ శౌరికిన్‌.
2
ఉ. 'శ్రీ రుచిరాంగి నీ భవన సీమ ధ్రువంబుగ నిల్చు; నేలు దీ
ధారుణి నీవ' యన్న క్రియ దక్షిణపాణి నెఱుంగఁజేయు శృం
గార రసాబ్ధి వేంకటనగ స్థిరవాసుఁడు పూర్ణదృష్టి నెం
తే రఘునాథ భూరమణదేవు గుణంబుల ప్రోవుఁ బ్రోవుతన్‌.
3
తే. ధీయుతుఁ డటంచు నలువ దీర్ఘాయు వొసఁగి
కాయు రఘునాథ విభు వజ్రకాయుఁ గాఁగ;
వీరవరుఁ డని హరుఁ డత్యుదార కరుణఁ
జేయు నెప్పుడు విజయు నజేయుఁ గాఁగ.
4
మ. మొగుడుం దమ్ముల విప్పునప్పుడు రజంబున్‌, జక్రవాళంపుఁ గొం
డగడిన్‌ దేఱుగ డైన పట్లఁ దమమున్‌, మందేహులన్‌ దోలి వా
సి గడల్కొన్‌ తఱియందు సత్త్వముఁ ప్రకాశింపన్‌ ద్రిమూర్త్యాత్మకుం
డగు తేజోనిధి వేడ్కఁ జేయు రఘునాథాధీశుఁ దేజోనిధిన్‌.
5
శా. మాద్యద్దంతి ముఖార్చనా నియమముం బాటించు నెల్లప్పుడున్‌;
సద్యఃపూర్ణ ఫలాప్తిచే మనుచు నంతర్వాణులన్‌ మామనో
హృద్యుం డౌ రఘునాథశౌరి యని కూర్మిన్‌ సాటికిన్‌ బోటికిన్‌
విద్యా బుద్ధు లొసంగి ప్రోతు రతనిన్‌ విఘ్నేశుఁడున్‌, వాణియున్‌.
6
శా. ప్రాగల్భ్యంబున విష్ణు శంభు మతముల్‌ పాటించి, సర్వంసహా
భాగం బందు సమప్రధాన గతి యొప్పన్‌ రాజలోకంబులోఁ
దా గణ్యుం డని యచ్యుతేంద్ర రఘునాథ క్షోణిభృన్మౌళికిన్‌
శ్రీ గౌరుల్‌ సమకూర్తు రాహవజయ శ్రీ గౌరులన్‌ నిత్యమున్‌.
7
మ. ప్రకట శ్రీహరి యంఘ్రిఁ బుట్టి, హరు మూర్ధం బెక్కి యాపాద మ
స్తకమున్‌ వర్ణన కెక్కు దేవి సహజోదంచత్కులోత్పన్న నా
యక రత్నం బని యచ్యుతేంద్ర రఘునాథాధీశ్వర స్వామికిన్‌
సకలైశ్వర్యములున్‌ నిజేశువలనన్‌ దాఁ గల్గఁగాఁ జేయుతన్‌!
8
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - pIThika - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )