కీర్తనలు మైసూర్‌ వాసుదేవాచార్య అకారాది సూచిక
రాగాది సూచిక

సారంగ - త్ర్యశ్ర రూపకఅనిరుద్ధ మాశ్రయే
షణ్ముఖప్రియ - చతురశ్ర త్రిపుటఅభిమానముతో నన్ను బ్రోవరాద
కమాస్‌ - చతురశ్ర రూపకఇంతపరాకేలనయ్య
కల్యాణి - మిశ్ర ఝంపఇంతపరాఙ్ముఖమేల శ్రీరఘువర
కమాస్‌ - చతురశ్ర త్రిపుటఇందిరారమణ గోవింద
గమనశ్రమ - మిశ్ర చాపుఇది నీకు న్యాయమా శ్రీరామ
నాటకప్రియ - చతురశ్ర రూపకఇది సమయము బ్రోవరాదా యదుకులతిలక॥
కమాస్‌ - చతురశ్ర త్రిపుటఉపేంద్రమాశ్రయామి సంతతం
నాటకురంజి - చతురశ్ర త్రిపుటఎంతని నే వర్ణింతునో
లతాంగి - చతురశ్ర త్రిపుటఎంతనిర్దయ నామీద నీకు
బిలహరి - చతురశ్ర త్రిపుటఎవరిని వేడను ఎవరిని పొగడను
కల్యాణి - చతురశ్ర త్రిపుటకనికరముతో నన్ను బ్రోవరాద
సురటి - చతురశ్ర త్రిపుటకరుణాపయోనిధే దాశరథే మామవ సీతాపతే
నవరస కన్నడ - చతురశ్ర త్రిపుటకరుణించి నన్ను కాపాడు రామ
బంగాళ - చతురశ్ర త్రిపుటకరుణించి బ్రోవరాదా
హిందుస్తానికాపి - ఖండత్రిపుటకలయే మమహృదయేత్వాం కమలాలయే
మాయామాళవగౌళ - చతురశ్ర త్రిపుటకలినరులకు నీమహిమ దెలుసున
కమలామనోహరి - చతురశ్ర త్రిపుటకురుమే కుశలం కుంజరగమనే
హరికాంభోజి - చతురశ్ర త్రిపుటకృపతోను నన్ను రక్షించుటకు
కల్యాణి - చతురశ్ర త్రిపుటకైలాసపతే మాంపాహి (భూ)
ఖరహరప్రియ - చతురశ్ర త్రిపుటగానసుధారస పానముజేసే
గంభీరనాట - చతురశ్ర త్రిపుటగిరిజారమణ నతజనశరణ
పుష్పలతా - త్ర్యశ్ర రూపకగురుకృపలేక శ్రీహరికృప గల్గునా
కాంభోజి - చతురశ్ర త్రిపుటగురురాఘవేంద్ర మనిశం భజే
మాయామాళవగౌళ - త్ర్యశ్ర రూపకచింతయేహం జానకీకాంతం సంతతం
చక్రవాక - ఖండ త్రిపుటజనార్దనం సమాశ్రయేహం సతతం
మాండ్‌ - చతురశ్ర త్రిపుటజానకీ మనోహరం భజేహం
శహన - చతురశ్ర త్రిపుటతరముగాదుర - రఘువర నీకిది
కాంభోజి - చతురశ్ర త్రిపుటత్రివిక్రమమహం భజే దేవదేవం
సురటి - చతురశ్ర త్రిపుటదయతో నన్ను పాలింపవయ్య
శ్రీరంజని - చతురశ్ర త్రిపుటదయలేక బ్రతికి ఫలమేమి రాముని
సింహేంద్రమధ్యమ - చతురశ్ర త్రిపుటదయలేదేమి రామ పూర్ణకామ
శంకరాభరణ - చతురశ్ర త్రిపుటదామోదరమనిశమాశ్రయేహం
బిలహరి - త్ర్యశ్ర త్రిపుటదాశరథే పాహిమాం దయాపయోనిధే సుగుణనిధే॥
పుష్పలత - చతురశ్ర రూపకదేవకీ తనయ - వాసుదేవ సదయమాం పాహి॥
సునాదవినోదిని - చతురశ్ర త్రిపుటదేవాదిదేవ శ్రీవాసుదేవ
గరుఢధ్వని - చతురశ్ర త్రిపుటదేవి కమలాలయే తవపాదభక్తిం దేహి దేహి॥
వసంత - చతురశ్ర త్రిపుటదేవి రమే మామవాబ్ధితనయే
శంకరాభరణం - చతురశ్ర త్రిపుటనన్ను బ్రోచుటకెవరున్నారు
మధ్యమావతి - చతురశ్ర త్రిపుటనన్ను బ్రోవగరాద వేగమె
ధన్యాసి - చతురశ్ర త్రిపుటనమామి విద్యారత్నాకర గురువరమనిశం భృశం॥
బిలహరి - చతురశ్ర రూపకనమామ్యహం శ్రీతురగవదనం కేశవం
కల్యాణి - చతురశ్ర త్రిపుటనమోస్తుతే దేవి సరస్వతి
నాటకురంజి - చతురశ్ర రూపకనా చై విడవకురా - నామీద దయయుంచరా॥
తోడి - చతురశ్ర త్రిపుటనారాయణం నమతసంతతం
భైరవి - చతురశ్ర త్రిపుటనినువినా నన్నుబ్రోచే వారెవరుర - రఘువర
నాటకురంజి - చతురశ్ర త్రిపుటనిన్ను నమ్మితి శ్రీరామచంద్ర
సింహేద్రమధ్యమ - మిశ్రచాపునిన్నే నమ్మితినయ్య శ్రీరామ॥
ధేనుక - చతురశ్ర త్రిపుటనిన్నేశరణంటినయ్య - నీరజాక్ష
సామ - చతురశ్ర త్రిపుటనిమిషమైన శ్రీరామ యనరాద - నిత్యముగాదీ మానవ జన్మము॥
సరసాంగి - చతురశ్ర త్రిపుటనీ పాదములే నమ్మితినయ్య
కోకిలప్రియ - చతురశ్ర త్రిపుటనీకభిమానము లేద రామ నాపై
భవప్రియ - చతురశ్ర త్రిపుటనీకెంత నిర్దయ రామ నాపై
సింహేద్రమధ్యమ - చతురశ్ర త్రిపుటనీకెందుకు దయరాదు రామ నీరజాక్ష
కథనకుతూహల - చతురశ్ర త్రిపుటనీకేల దయరాదు రామచంద్ర
శంకరాభరణం - చతురశ్ర త్రిపుటనీదయ ఎటుల గల్గునో రామ
నాయకి - ఖండజాతి ఆటనీపాదములను నమ్మితినయ్య
కల్యాణి - చతురశ్ర త్రిపుటనీవేగతియని నిన్ను నెరనమ్మితి నీరజాక్ష కృష్ణ॥
చక్రవాక - చతురశ్ర త్రిపుటనెరనమ్మితి నీవేగతి
తోడి - చతురశ్ర త్రిపుటనేరమేమి నాపై నీరజాక్షరామ
సామ - చతురశ్ర రూపకపరాకేలనయ్య రామ
తోడి - చతురశ్ర త్రిపుటపరాత్పర రఘువర నిన్ను నెరనమ్మితిర పరమదయాకర
జనరంజని - చతురశ్ర త్రిపుటపరిపాహిమాం పరవాసుదేవ
జగన్మోహిని - చతురశ్ర త్రిపుటపరిపాహిమాం పరవాసుదేవ
శుభపంతువరాళి - చతురశ్ర త్రిపుటపరిపాహిమాం శ్రీదాశరథే
కన్నడ - చతురశ్ర త్రిపుటపరిపాహిమాం శ్రీరఘుపతే
కమలామనోహరి - చతురశ్ర త్రిపుటపరిపాహిమాం శ్రీరామచంద్ర
ధన్యాసి - చతురశ్ర త్రిపుటపరిపాహిమాం శ్రీహృషీకేశ
రామప్రియ - చతురశ్ర త్రిపుటపరిపాహిరామ పరిపూర్ణకామ
నాగస్వరావళి - చతురశ్ర త్రిపుటపరులనువేడి నే పామరుడైతిని
దేవమనోహరి - చతురశ్ర త్రిపుటపలుకదేమిర రామ నాతో
కేదారగౌళ - చతురశ్ర త్రిపుటపాలయమాం - పరమేశ్వర - శంకర
హంసధ్వని - చతురశ్ర రూపకపాలయాశుపద్మనాభ
బహుదారి - చతురశ్ర త్రిపుటపాలితభువన పతితపావన
బేహాగ్‌ - చతురశ్ర రూపకపాహికృష్ణ వాసుదేవ
తోడి - చతురశ్ర త్రిపుటపాహిమాం క్షీరసాగర తనయే
సావేరి - చతురశ్ర రూపకపురుషోత్తమ మాంపాలయ వాసుదేవ
జంఝోటి - ఖండజాతి త్రిపుటప్రణతార్తిహర మహం భజే శంకరం॥
కానడ - చతురశ్ర త్రిపుటప్రణమత శ్రీమహాగణపతిం - పార్వతీ ప్రియసుతం
కీరవాణి - చతురశ్ర త్రిపుటప్రణమామి శ్రీ ప్రద్యుమ్నమహం
బిలహరి - త్ర్యశ్ర త్రిపుటప్రణమామ్యహం శ్రీ సరస్వతీం
గౌళ - చతురశ్ర త్రిపుటప్రణమామ్యహం శ్రీగౌరీసుతం
రంజని - మిశ్ర త్రిపుటప్రణమామ్యహం శ్రీప్రాణనాథం నిరంతరం
భైరవి - చతురశ్ర త్రిపుటబాలం గోపాలమఖిలలోకపాలం సదాశ్రయామి॥
కమాస్‌ - చతురశ్ర త్రిపుటబ్రోచే వారెవరుర - నినువిన - రఘువర
వరుణప్రియ - చతురశ్ర త్రిపుటబ్రోవరాద శ్రీవెంకటేశ నన్ను
గౌరీమనోహరి - త్ర్యశ్ర రూపకబ్రోవవమ్మ శ్రీచాముండేశ్వరి॥
హిందూస్థాని కాపి - చతురశ్ర త్రిపుటభజ మాధవమనిశం - వాసుదేవం
ధర్మవతి - చతురశ్ర రూపకభజనసేయరాదా - ఓమనస - శ్రీరాముని॥
మందారి - మిశ్ర చాపుభజమానస శ్రీవాసుదేవం
శంకరాభరణం - చతురశ్ర త్రిపుటభజమానస సరస్వతీం శుభచరితాం విధిదయితాం
ఆభేరి - చతురశ్ర త్రిపుటభజరే మానస శ్రీరఘువీరం
అఠాణ - చతురశ్ర త్రిపుటభజామి సంతత మధోక్షజం శుభచరితం వాసుదేవం
పూర్వ కల్యాణి - చతురశ్ర త్రిపుటభావయాచ్యుతం వాసుదేవం
బేహాగ్‌ - చతురశ్ర త్రిపుటభావయేహం రఘువీరం - శ్రీకరం
నాటకురంజి - త్రిశ్ర త్రిపుటమధుసూదన మహంభజేనిశం
బేగడ - చతురశ్ర త్రిపుటమనసా వచసా శిరసానిశం భజతదేవదేవం
రీతిగౌళ - ఖండ త్రిపుటమమ హృదయే విహరదయాళో కృష్ణ
పూర్వకల్యాణి - చతురశ్ర త్రిపుటమరచితివేమోనన్ను - మరవకుర రామ
కాంభోజి - చతురశ్ర త్రిపుటమరిమరివచ్చున మానవజన్మము
ఋషభప్రియ - చతురశ్ర త్రిపుటమహాత్ములే తెలియలేరు నీ మహామహిమ రామ
హిందోళ - చతురశ్ర త్రిపుటమామవతు శ్రీసరస్వతీ
వసంత - చతురశ్ర త్రిపుటమామవమృడజాయే మాయే
సామ - చతురశ్ర రూపకమామవాశుగోవింద
రజతోత్సవ రాగమాలికా- చతురశ్ర త్రిపుటయదుకులవారిధిచంద్రౌ కృష్ణనృసింహాభిధాన విఖ్యాతౌ
దర్బార్‌ - ఖండ జాతి త్రిపుటరాఘవేంద్ర గురుమానతోస్మి సతతం
భైరవి - మిశ్ర చాపురామ నీ దయరాద రవివంశాంబుధి సోమ॥
వకుళాభరణ - చతురశ్ర రూపకరామం నమామి సతతం భూమిసుతా సమేతం॥
మధ్యమావతి - త్ర్యశ్ర త్రిపుటరామాభిరామ - మామవ శ్రీరామ॥
సారంగ - చతురశ్ర రూపకరామే వసతు మనో మే - రాక్షసకుల భీమే॥
ఖరహరప్రియ - చతురశ్ర త్రిపుటరారా యని పిలిచితే - రావదేమిరామ
మోహన - చతురశ్ర త్రిపుటరారా రాజీవలోచన రామ నన్ను బ్రోచుటకు
కాంభోజి - చతురశ్ర రూపకలంబోదర మవలంబే
హంసధ్వని - చతురశ్ర త్రిపుటవందేనిశమహం వారణవదనం
శుద్ధ సావేరి - చతురశ్ర త్రిపుటవరములొసగి బ్రోచే బిరుదు నీకుండగ
గౌరీమనోహరి - చతురశ్ర రూపకవరలక్ష్మి నమోస్తుతే
నాయకి - చతురశ్ర త్రిపుటవామన మనిశం నమామ్యహం
కానడ - ఖండ త్రిపుటవాసుదేవ మనిశం నమామ్యహం
కామవర్ధిని - మిశ్ర చాపుశంకరి నిన్నే ఇక చాలా నమ్మితిని॥
కేదారగౌళ - చతురశ్ర త్రిపుటశంభోశంకర పాహిమాం
యదుకుల కాంభోజి - చతురశ్ర త్రిపుటశారదే పాహిమాం సరోరుహనిభపదే
సురటి - ఖండ త్రిపుటశివేపాహి శ్రీచాముండేశ్వరి
భైరవి - చతురశ్ర రూపకశ్రీకేశవ మాం పాలయ
బిలహరి - చతురశ్ర త్రిపుటశ్రీచాముండేశ్వరి పాలయమాం కృపాకరి శంకరి
జయంతిశ్రీ - చతురశ్ర రూపకశ్రీధర పాహి దయాకర
సరస్వతీ మనోహరి - మిశ్ర త్రిపుటశ్రీపురందర గురువరం భావయేహం
కల్యాణి - చతురశ్ర రూపకశ్రీమదాది త్యాగరాజ గురువరం నమామ్యహం॥
ఫరజు - చతురశ్ర త్రిపుటశ్రీమహాలక్ష్మీం భజేహం
శంకరాభరణం - చతురశ్ర రూపకశ్రీరమాదేవీ మామవతు సదా ముదా॥
ఝూలవరాళి - చతురశ్ర త్రిపుటశ్రీరామచంద్రం భజరే మానస॥
దేవగాంధారి - త్ర్యశ్ర రూపకశ్రీవాసుదేవ - శ్రీకాంత మాం పాహి॥
రామప్రియ - త్ర్యశ్ర రూపకశ్రీవాసుదేవ శ్రీరమణ మాం పాహి॥
అఠాణ - మిశ్ర ఝంపశ్రీసరస్వతీం భగవతీం భజత
ఉదయరవిచంద్రిక - చతురశ్ర త్రిపుటశ్రీహరివల్లభే మాంపాహి
ఆభోగి - చతురశ్ర రూపకసంకర్షణ మాంపాలయ
కల్యాణి - చతురశ్ర త్రిపుటసతతం శ్రీవిష్ణుం ప్రణమామ్యహం
బలహంస - చతురశ్ర త్రిపుటసిగ్గులేదు నాకించుకైన జూడ
మేఘరంజి - చతురశ్ర త్రిపుటస్మరభూమిసుతాధిపతిం సతతం
శంకరాభరణం - చతురశ్ర త్రిపుటస్మరరామచంద్రం స్మరసుందరం
శంకరాభరణం - ఖండ త్రిపుటహరిని భజించే భాగ్యము దొరకునేమి?
కేదార - చతురశ్ర త్రిపుటహరే పరిపాహిమాం నరహరే
AndhraBharati AMdhra bhArati - maisUr vAsudEvAchArya kIrtanalu - akArAdi sUchika - Mysore Vasudevacharya - Mysore Vasudevachar( telugu andhra )