కవితలు నవమి చిలుక శిష్‌ట్లా ఉమా విజయ మహేశ్వర వినాయక్‌

18. ఉదయాస్తమయాలు

అండాండ తేజమౌ ఉదయనుని హసనములు భండన రుధిరముగల సుర భాండము పగులన్‌ చారలై జలజలా తరకలై జిలుగులై తరళించిన విధముగ వికసించెన్‌!

జిలుగులౌ ఉదయనుని కిరణముల కాంతులే పలువిధముల గగనపథమున పడమటగా చారలై జలజలా తరకలై వెలుగులై భండన సుర భాండంబై మారెన్‌!

AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - navami chiluka - SiShTlA umA vijaya mahESvara vinAyak - Shishtla Umamaheswara Rao - Sishtla Umamaheswara Rao - kavitalu kavitvaM geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - telugu kavita - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati telugu literature )