కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 055. ఆదర్శము
55. ఆదర్శము
ఆకసమున చిఱుమబ్బుల చాటున
నడగి దాగుమూత లాడె దేలే?
నీ కళ్యాణాకృతి శోభ తెలియ
నిలచి తాండవము సేయవె మూర్తీ!
    చినుకుచినుకులుగ తేనెతుంపురుల
    జిలుకుచు చవు లూరించెద వేలే?
    ఘనధారాపాతముగ నమృత మా
    కాశవాహినీ వర్షింపగదే
కూనురాగముల దీయు నన్నిటు
కొనిపోయెదవే వింతసీమలకు?
మానిని, యిచ్చట నొక్కింత నిలిచి
మదిలోనిమాట జెప్పిపోగదే?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 055. Adarshamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )