కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 056. కాలగతి
56. కాలగతి
సద్రత్నము హారమ్మున వ్రేలకె
సంద్రమ్మడుగున నణగునె యకటా!
మేలిపూవు చెలిజడలో నలరక
గాలిని విచ్చుచు తావి వీడునే?
అడవిం గాసిన వెన్నెల యట్టుల
పడతీ? నీ యందమ్ము వృథయౌనే?
బూదింబోసిన పన్నీరట్టుల
పొలతీ! నీ సరసత వమ్మౌనే?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 056. kAlagati - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )