కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 177. ఈజన్మము
177. ఈజన్మము
ఈజన్మ మిక దుర్లభమురా,
ఏ జన్మ సుకృతమో, ఈ నాడు బ్రతికుంటి మీ ...
ఈశ్వరుడె గాంధిగా ఇల నవతరించినాడు
అందులో మముగన్న, హిందూమాతకడుపున మీ ...
ధర్మదేవత మూర్తి దాల్చింది గాంధిగా
కళ్ళార మన మతని, గాంచి ధన్యులమైతి మీ ...
భారతలక్ష్మికి, భాగ్యరేఖా గాంధి
అతడె మన నాయకు, డాయె నెంతటిభాగ్య మీ ...
ఈ శోభ గనుభాగ్య, మే నోముపంటో
ఈ యజ్ఞములో చావు, యే పుణ్యఫలమో మీ ...
ఈజన్మ మిక దుర్లభమురా,
ఏ జన్మ సుకృతమో, ఈ నాడు బ్రతికుంటి మీ ...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 177. Ijanmamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )