కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 178. స్వరాజ్యలక్ష్మి పెండ్లి
178. స్వరాజ్యలక్ష్మి పెండ్లి
పోదాము స్వరాజ్యలక్ష్మి పెండ్లి జూడ
రారే రమణులారా!
ముత్యాల ముగ్గులూ, రత్నాల తోరణాలు
మాణిక్యాల మంటపమటా,
మన లక్ష్మి పెండ్లికి పోదాము ...
సంద్రమె పెళ్ళిల్లంట, సదస్యులు దేవతలంట
ఉప్పే తలంబ్రాలటా
మన లక్ష్మి పెండ్లికి పోదాము ...
గాంధీ వశిష్ఠంట, కస్తురమ్మ ముత్తైదంట
పరమాత్ముడే సాక్షిటా
మన లక్ష్మి పెండ్లికి పోదాము ...
పోదాము స్వరాజ్యలక్ష్మి పెండ్లి జూడ
రారే రమణులారా!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 178. svarAjyalaxmi peMDli - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )