కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 050. బిచ్చగాడు
50. బిచ్చగాడు
త్రోవ గాన్పింపకున్నదో దేవ! కనులు
మసక గ్రమ్మెడు నెమ్మది మాంద్యతమము
గప్పుచున్నది, యింకెంత కాల మిట్టు
లంధకారము లోకమ్ము నావరించు?
    దించినట్టి మో మెత్తక, దేహి యంచు
    చేతులం జోలె గట్టుక, జీర్ణ వస్త్ర
    ములను దాలిచి ప్రణయ భాగ్యులను బిచ్చ
    మడుగ నొకరైన నొకపట్టె డిడరు దేవ!
జగతి ధర్మము శూన్యమై చచ్చెనొక్కొ!
లేక నాకర్మఫల మొకో, ఈ కరణిని
ఆకలి దహింప కరుణ నమ్మా యటన్న
పలుకువారలు లేక చావంగనుంట?
    అన్ని యాశలు వ్యర్థమ్ము లయ్యె తండ్రి?
    నీవు దక్క నాకింక దిక్కెవరు లేరు,
    నీ దయారమ్యరూపము నింక మరుగు
    పరుపబోకుము భక్తుని కరుణ గనుము.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 050. bichchagADu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )