కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 173. దాంపత్యము
173. దాంపత్యము (కాళిదాసు నుండి)
పరుషము నాథా యన, నా
దరము ప్రియా యనగ, నింక దాసా యనగా
వరము కాదేని పశువా
పురుషుండానాతి పలుపు (రజ్జు) బోల్పంగదగున్‌.
పండితులు మెచ్చి ముదమందు పరమ నాప్ర
యోగవిజ్ఞాన మెంచను యోగ్య మంచు
బాగుగా శిక్షనొందినవారికేని
ఆత్మవిషయాల నప్రత్యయమ్మె కాదె.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 173. dAMpatyamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )