కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 172. తెలివిమాలి తెలియనైతి
172. తెలివిమాలి తెలియనైతి (శంకరుని శివానందలహరి నుండి)
దేవ దేవ! శంభో! నిను
తెలివిమాలి తెలియనైతి!
నిరతము భావమున దోచు
నీదు పాదసన్నిధి నా
చేతస్సరసిజ మర్పణ
జేసి సుఖము గాంచలేక
ఘోరవిజనవిపినముల, గ
భీరపు కాసారముల వి
శాలశైలముల బడి పూ
జాకుసుమార్థము తిరిగెద
దేవ దేవ! శంభో! నిను
తెలివిమాలి తెలియనైతి!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 172. telivimAli teliyanaiti - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )