కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 142. ఎడబాటు
142. ఎడబాటు (వాయుసందేశము నుండి)
ఘోరచింతాగహనసీమ దారి గాన
కటు నిటులు చీకటిని బ్రాకులాడుచుండి
కడకు నిను గాంచు భాగ్యంబు గంటి నింక
నీవె నా దిక్కు నా యాశ నీవె సఖుడ!
అతివతో తిన్నగా సౌఖ్య మనుభవింప
లేదు లోకమోహనమగు లేమసొగసు
మఱపు రాకుండ తిరముగా మదిని నాట
హృదయఫలకమ్ముపైని చిత్రింపలేదు!
ఇంతలోనె నా మురిపెపు టింతితోడ
నేల నీ యెడబాటు జనించె సఖుడ!
చెవులపండువు సేసెడి చెలియవలపు
పలుకుదేనెల తమి గ్రోలి పరవసమ్ము
జెంద లే దింతలోనె నా చెలికి నాకు
నేల నీ యెడబాటు జనించె సఖుడ!
నాతి నెయ్యంపుచిన్నెగా నాటినట్టి
వలపుతీగె లేజివుళ్ళు మొలచి పూలు
పూయలే దింతలోనె నా పొలతితోడ
నేల నీ యెడబాటు జనించె సఖుడ!
కలలోనైనను నెడబాటు గలుగునంచు
నించుకైనను మదిలోన నెంచ నకట!
సకియతో నెల్లకాలము సకలసుఖము
లనుభవించెదనం చెంతొ యాసపడితి.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 142. eDabATu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )