కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 141. వెన్నెలరేయి
141. వెన్నెలరేయి (వాయుసందేశము నుండి)
ఇంతలో చందురుం డుదయించె మింట,
వెన్నెలలు జగమెల్లను వెల్లివిరియ
పాలసంద్రంబువోలె ధావళ్య మంది
ప్రకృతి వెలుగొందె కన్నులపండు వౌచు
మెత్తనౌ దూదిమబ్బులు మింట పర్వు
లెత్తుచుండెను చందురుం డొత్తుకొంచు
బోవుచును వెండి నునుపూత బూయుచుండ
నంచులకు వినూతనశోభ లలముకొనగ
పల్లవ లతాతరు లవెల్ల తెల్లనయ్యె
వెండిరేకులు నదిపైన విస్తరిల్లి
అటునిటులు కదులుచుండెడు నలలతోడ
నాటలాడుచు నది కెంతొ యంద మిచ్చె
అంతటను నల్లుకొని కాంతి నతిశయిల్లు
నా విమలమైన వెన్నెల నడవిమల్లె
పొదలపైనుండి కమ్మని పూలతావు
లెల్లెడం జిమ్ముచును వీచె చల్లగాలి
చచ్చిపోయినవారికి సైత మట్టె
జీవ మిచ్చి మేను నిమిరి సేద దీర్చు
చల్లనౌ మలయపవనము మెల్ల వీవ
మేనిపై, నెమ్మన మెల్ల మెలకువ గనె.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 141. vennelarEyi - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )