కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 179. గాంధీప్రభ
179. గాంధీప్రభ
గాంధిమహాత్ముడు బయలుదేరగా కలకల నవ్విందీ
జగత్తూ, కలకల నవ్విందీ గాంధి...
గాంధిమహాత్ముడు చకచక నడువగ కంపించిపోయిందీ
భూదేవీ, కంపించిపోయిందీ గాంధి...
గాంధిమహాత్ముడు కన్ను విప్పగా గడగడ వణకిందీ
అధర్మము, గడగడ వణకిందీ గాంధి....
గాంధిమహాత్ముడు నవ్వునవ్వగా కన్నుల గట్టిందీ
స్వరాజ్యం, కన్నుల గట్టిందీ గాంధి...
గాంధిమహాత్ముడు గొంతువిప్పగా గణగణ మ్రోగిందీ
ప్రణవము, గణగణ మ్రోగిందీ గాంధి...
గాంధిమహాత్ముడు స్వస్తిబాడగా కరముల దొరకిందీ
మోక్షము, కరముల దొరకిందీ గాంధి...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 179. gAMdhIprabha - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )