కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 053. గగన కుసుమములు
53. గగన కుసుమములు
ఆకాశసుమముల నంద మౌనంచు
పొలతి యాశాలతన్‌ బోషింతు వేలె?
శ్రీకృష్ణుపద దివ్యసీమ శోభిల్లు
బూజాసుమంబుల బూయింపరాదె?
    పలురంగులను కన్ను లలరించునంచు
    నాశాదళమ్ముల గోసెదే లింతి?
    శీత విఫలవాత శాతాసి హతిని
    పలురంగులాకులు నిలువ వోబేల?
బంగారు చెండ్లటు రంగారు నంచు
కాంక్షాఫలమ్ముల కాసింతె యింతి?
క్రూరమృత్యు విషోరగోగ్రకీలలను
అమృత ఫలమును విషమ్మయి పోవునేమొ!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 053. gagana kusumamulu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )