కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 052. గొంతెమ కోరికలు
52. గొంతెమ కోరికలు
కడవలతో ముంచి పారబోయం
గలవె కడలి నీళ్ళన్నియు మాలీ?
చేతుల దేకుచు హిమాలయాగ్రము
జేరంగలవే కుంటి ముదుసలీ?
పైపై వలపుననే, ప్రియా, ప్రణయ
పారావారము దాటంగలవే?
కర్మలచేతనె యీశ్వరరూపము
గాంచంగలవే ఛాందసోత్తమా?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 052. goMtema kOrikalu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )