కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 027. గుర్తులు
27. గుర్తులు
"అతడే నా నాథు డంచు
అతివ! యెట్లెఱింగితివే?"
    "ఎందరిలో నున్నను తా
    నీ మోమే గాంచుచుండు
    సుందరాంగు లెంద రున్న
    చూడ డించుకేని వారి
        నతడే నీ నాథు డంచు
        నతివ నే నెఱింగితినే!"
"అంతమాత్ర నెట్టులందు
వతడే నా నాథుడంచు!"
    "చెలియ! నిన్న నీవు ముద్దు
    చేతులతో గూర్చినట్టి
    కలువపూలదండ యతని
    కంఠసీమ నలర గంటి
        నతడే నీ నాథు డంచు
        నతివ! తెలియ జాలనటే!"
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 027. gurtulu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )