కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 028. తగనా?
28. తగనా?
దాసిగా నుంటకైన
తగనా ప్రాణేశ, దేవ?        దాసిగా...
పాదమ్ములు నొచ్చినంత
పట్టుటకైనను దగనా?            దాసిగా...
తలపై నీ పాదధూళి
దాల్చుటకైనను దగనా?        దాసిగా...
వదనమ్మును గాంచి భక్తి
ప్రణమిల్లుటకుం దగనా?        దాసిగా...
నిన్ను జూచి మదిని ప్రేమ
నిలుపుటకైనను దగనా?        దాసిగా...
నా నాథుడ వీవె యనుచు
నమ్ముటకైనను దగనా?            దాసిగా...
ఒరు లెవ్వరు జూడకుండ
నొక్క ముద్దుగొన దగనా?            దాసిగా...
పరవశమున నీ ప్రేమము
పాడుటకైనను దగనా?
దాసిగా నుంటకైన
తగనా ప్రాణేశ, దేవ?        దాసిగా...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 028. taganA? - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )