కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 092. జీర్ణం జీర్ణం
92. జీర్ణం జీర్ణం
వేదాద్రి శిఖరాన వెలిగిన్నజోతి
మినుకు మని కాసేపు కునికిపోయింది!
దేవలోకమునుంచి దిగినట్టి గంగ
వచ్చిన్న దారినే పట్టి మళ్ళింది!
పంజరం దూరిన బంగారుపిట్ట
తలపు దీ సేవేపొ తర్లిపోయింది!
కాపుర మొచ్చిన కన్ని పాపాయి
యిల్లుకాళీచేసి వెళ్ళిపోయాడు!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 092. jIrNaM jIrNaM - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )