కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 093. నడమంత్రపు సిరి
93. నడమంత్రపు సిరి
కోయిలొకసారొచ్చి కూసిపోయింది
మాయ వానలు లోకమంత ముంచినవి
పండొకటి చేతిలో బడి జారిపోయె
మండువేసవికి చెట్లెండు జూపినవి
మెఱు పొకటి మింటిపై మెఱిసిపోయింది
ఉఱుములు భూమి నుఱ్ఱూత లూపినవి.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 093. naDamaMtrapu siri - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )