కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 096. కడుపుతీపి
96. కడుపుతీపి
ఆకసమ్ము చిల్లిపడ్డ
యట్లు వర్ష మేకధార
కుండపోత బోసి కొట్టి
కుమ్మరించి దిమ్మరించె
క్రూరపు నీకాళరాత్రి
ఘోరమైన రుద్రభూమి
దల్లీ! నా మంగళప్ర
దా! తడియుచు వడకుచుంటె?
ప్రణయసామ్రాజ్యపట్ట
భద్రుడవై నిద్రాళుల
పరమ కృపా పూర్ణదృష్టి
బాలించెడు పరమేశా!
రుద్రభూమి నేకాకిగ
నిద్రించెడు మమ్ముగన్న
మంగళప్రదను నిద్రా
భంగ మొదవకుండ గాచి
కరుణామృతధారల నాఁ
కలిదప్పుల బాధదీర్చి
చల్లనైన జోలపాడి
మెల్ల మెల్ల జోకొట్టుమ!
ఈసాయము జేయుము నీ
ఋణము దీర్చికొందుమయ్య
ఈ జన్మను గాకున్నను
నింకొక జన్మముననైన!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 096. kaDuputIpi - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )