కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 097. చలిపిడుగు
97. చలిపిడుగు
ప్రలయాంతాభీలనభో
దళన ఫెళ ఫెళారవముల
జలిపిడుగా! గర్జింపకు
నిలిచి నాదు మనవి వినుము
బంగారపుబొమ్మ నాదు
మంగళప్రదమ్మ యొంటి
రుద్రభూమి గటికనేల
నిద్రించెడు నొడలుమరచి
చూపబోకు మచట నీప్ర
తాపమెల్ల పిడుగా! నా
కన్నతల్లి యడిలి లేచి
కక్కటిల్లి యేడ్వగలదు!
కడుపుమంట గనలిపొక్కు
కన్నతండ్రి నైననాదు
పలువరింత మాటలకును
నలుక బూన కయ్య మదిని!
ప్రళయాంతాభీలనభో
దళన ఫెళ ఫెళా రవముల
చలిపిడుగా! గర్జింపకు
నిలిచి నాదుమనవి వినుము!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 097. chalipiDugu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )