కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 152. మేలిముసుగు
152. మేలిముసుగు (జేబున్నీసా)
*జేబున్నీసా, ఫారశీ రచయిత్రి
మేలిముసుంగు నే మీదికి దీయ
నే మేమి జరుగునో యె ట్లెఱుంగుదుము?
పికిలిపిట్టయు గులాబీపూవు మరచు
భక్తితో లక్ష్మిలావణ్యమ్ము గొలుచు
బ్రాహ్మణుం డా దేవి వదలి నా మోము
జూచు నాచెలువున జొక్కెడునేమొ?
కన్నులకేరికి గానరాకుండ
పొదరింటిలో బలె పుష్పగర్భమున
దాగియుండెడు సుగంధంబును బోలి
మద్రచిత్రమ్ములౌ పద్యాలనడగి
యున్న నామోము గాంతురుగాక జనులు
మేలిముసుంగు నే నేల దీయవలె?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 152. mElimusugu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )