కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 153. నిరాశ
153. నిరాశ (జేబున్నీసా)
అల సాలసమ్ములౌ హస్తమ్ములార!
ప్రాణేశు కౌగిలి బడయరైతిరిగ!
శుష్కించి యీరీతి జొక్కుటకన్న
విరిగిపోవుటయె మే లరసిచూడంగ.
దండుగమారి నేత్రములార! మీరు
కాంతు ని న్నేండ్లుగ గానరైతిరిగ!
బాష్పజడతను నిష్ఫలములౌకన్న
బొత్తలై పూర్తిగ పోవుటే మేలు.
కొరమాలినట్టి యో చిరిసోనలార!
చెలువుని నాప్రక్క జేర్పరైతిరిగ
చిన్నతనమునాటి స్నేహితులెల్ల
రకట తమతమ త్రోవ నరిగిరిగాదె
వాడుగులాబిపూవా! యదృశ్యముగ
పుట్టినయట్టులే గిట్టిపోయెదవె?
ప్రియుని కిరీటాన వెలయంగలేక
మద్ధృదయసుమంబ! మంట గలిసితివె?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 153. nirAsha - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )