కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 131. మరణావస్థ
131. మరణావస్థ
అలలు ఘోరముగ లేచెడు స్వామీ
కలగుచున్నదే మహాసముద్రము!
    ఇటుగాంచ మహాప్రళయమ్మే
    అటుగాంచ మహాప్రళయమ్మే
    ఎటుగాంచుటయును ఈ నాకన్నుల
    మటుమాయ గప్పనంతవరకెగా?        అలలు...
జ్వాలలు పైపై లేచెడు దేవా
కాలానలమిదె నోరు విప్పెడిని!
    ఈ దిశ ఘోరదవానలమే
    ఆ దిశ ఘోరదవానలమే
    ఏదిశ బోవుటయైన నాతనువు
    బూదిగాక నున్నంతవరకెగా        జ్వాల...
కూలెడు కూలెడు కొండలు స్వామీ
వ్రాలుచుండె నాతలపై మిన్నులు!
    తల పైకెత్తిన నంతమ్మే
    తల నిటువంచిన నంతమ్మే
    తల నెత్తుటయును దించుటయును నే
    నలిగి హతము గానంతవరకెగా        కూలె...
అలలు ఘోరముగ లేచెడు స్వామీ
కలగుచున్నదే మహాసముద్రము!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 131. maraNAvastha - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )