కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 130. నా జీవనదము
130. నా జీవనదము
అకటా నా జీవనదం బిదియే
మడవుల గుట్టలబడి పాఱున్‌?
ఒకచో నేనియు చల్లనినీడల
సుకమగు కౌగిలి యబ్బదయ్యెగా!
ఆడుట గుట్టలతోనే, పాటలు
బాడుట గుట్టలకొరకే, అకటా!
వీడెను జవసత్వములన్నియు నీ
పాడుకొండ రాళ్ళపైన దొర్లన్‌
ఇంతేనా? ఇంతేనా? సౌఖ్యం
బీ జన్మకు నిక నింతేనా?
సుంతయైన దయ లేదా దేవా?
ఎంతకాల మిటు లోపిక బట్టెద?
అకటా నా జీవనదం బిదియే
మడవుల గుట్టలబడి పాఱున్‌?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 130. nA jIvanadamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )