కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 076. నా జీవిత నాటకము
76. నా జీవిత నాటకము
ఈ కపటనాటకాల నే నింక నాడ
లేను, తెరదించుడీ, కొరగాని నాలి
వేసముల వేసి, పొట్టకై మోసగించి
పరుల యాచించి లాలించి బతుకలేను.
పుట్టినట్టి పౌరుషమైన పుటక మరిచి
పరునికృతికి వేసముగట్టు పాప మేల?
నా విధురజీవితమ్ము నే నాటకమ్ము
జేసి ఆడించి జగతి రంజింపలేనొ?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 076. nA jIvita nATakamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )