కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 075. తెలిసీ తెలియని పలుకులు
75. తెలిసీ తెలియని పలుకులు
పదిమందిలోన పాట బాడుమని
బలవంతము జేయకు నాథా!
పదిమందిలోన పాటలు బాడగ
భయము సిగ్గు వేయును దేవా!
పలువుర రంజింపగ నిచ్చకాల
పాటలు రావే నోటికి దేవా!
తెలిసీ తెలియని పలుకుల గూర్చిన
వలపు పాటలే వచ్చును దేవా!        పది...
చదువు నీ కడం జాల గల్గుటను
వినిపింతు ప్రేమమెల్లను దేవా!
కనికరించి యొక్కడవె నా ప్రణయ
గానము విన రాలేవా?
పదిమందిలోన పాట బాడుమని
బలవంతము జేయకు నాథా!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 075. telisI teliyani palukulu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )