కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 090. పాపాయి లీలలు
90. పాపాయి లీలలు (వాగేశ్వరీ రాగం - జంపె తాళం - ఖండజాతి)
దినదినము పాపణ్ణి దీవించి పొండీ
దేవలోకములోని దేవతల్లారా!
నాపాప నిద్దట్లొ నవ్వుకుంటాడు
ఆస్సెకాలాడేనొ అప్సరలతోను?    దిన...
మా తండ్రి నిద్దట్లొ మాటాడుతాడు
తెలియజెప్పేనేమొ దేవరాశ్శాలు?    దిన...
కన్నయ్య నిద్దట్లొ కన్ను గిలికేను
వెఱ్ఱిలోకముజూచి వెక్కిరించేనొ?    దిన...
వాగీశ్వరీ ప్రేమరాగ మాలించి
చిన్నయ్య బబ్బోర శ్రీరామరక్ష!        దిన...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 090. pApAyi lIlalu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )