కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 156. ప్రేమశక్తి
156. ప్రేమశక్తి (శాఫోగీతము)
నిశ్చలసత్యముతో జతగూర్చిన
నెంతొ శక్తివంతంబౌ ప్రేమము,
దేవతలైనన్‌ దాని ధాటికిని
లోబడి పోవలసినవారే
చపలము నికటము సుండీ ప్రేమము
చంపెడు నొకమాటే, యొకమాటే.
కావున, జాగ్రత కాముకులారా,
యేవిధి ప్రేమల మెలగెదరో!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 156. prEmashakti - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )