కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 155. సౌందర్యపిపాస
155. సౌందర్యపిపాస (శాఫోగీతము)
*శాఫో, గ్రీసు రచయిత్రి
అలల నురగలతోడి నాడేటిదేవ!
సర్వదానము లిచ్చు సంద్రంపురాజ!
నను సృజించితివి నీ మనసొచ్చినట్ల
మిగుల ప్రేమించేటి మేటి శక్తిచ్చి
తిస్సి, నాచపలంపు హృదయ మేమందు
నిలను నందపువస్తువుల నెల్లగోరి
కమలేందువదన నామముల రెండింట
నెది యందమైనదో యేర్పరుపలేము!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 155. sauMdaryapipAsa - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )