కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 108. ప్రణయ కలహము
108. ప్రణయ కలహము
రొంయి రొయ్యని పాడుతుమ్మెదా
    నీవు
కయ్యాలు వద్దనీ తుమ్మెదా!
ఆలిమొగులసందు కయ్యం తుమ్మెదా
    నున్న
నద్దంమీద పెసరగింజ తుమ్మెదా!
వెయ్యి తేనెబొట్లు బోస్తా తుమ్మెదా
    చిట్టి
కయ్యాలు మానిపిస్తె తుమ్మెదా!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 108. praNaya kalahamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )