కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 107. కయ్యాల విందు
107. కయ్యాల విందు
గయ్యాళి పెళ్ళాన్ని
కట్టుకుంటేను
కయ్యాల కెన్నటికి
కరువులేదండి!
కయ్యాలతో మేడ కట్టించుతాము,
వియ్యాలవారి కది విడిది కిస్తాము!
కయ్యాలతో వంట
కాలు వండేము
బంతులలో కవే
వడ్డించుతాము!
కయ్యాలె అల్లుడికి
కట్నమిస్తాము!
చుట్టపాతల కవే
చుట్ట పెడతాము!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 107. kayyAla viMdu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )