కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 158. ప్రణయగానము
158. ప్రణయగానము (శాఫోగీతము)
కదలేటి రెల్లులకన్న లోలను నేను,
వలపుచే నదిలోని జలమట్టు లైతి
మలయ వాయువుబోలి యలమె నీపాట నన్‌
ప్రియుడ! చపలంపు నాహృది యెల్ల వినెడు
ఇశ్శో యనిన కృంగి, ఈవు మోద మ్మంద
ప్రొద్దుతిరుగుడుపూవు బోలి పొంగుదును.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 158. praNayagAnamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )