కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 029. రాగిణి
29. రాగిణి
చూడ జూడ నీ రూపము
సుందరమై యొప్పు దేవ!
సొక్కి సొక్కి నీ వలపున
సోలి పరవశత గందును!
    వినగ వినగ నీ నామము
    వీనుల విందౌను నాథ!
    చనగ చనగ నీ జాడల
    సౌఖ్యము మునుముందె తోచు!
తలప తలప నీ లీలలు
తనువు పులకరించు స్వామి!
వలచి వలచి దేవ నిన్నె
వంతలెల్ల మరచిపోతి!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 029. rAgiNi - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )