కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 170. రామకథాసుధ
170. రామకథాసుధ (శంకరుని రామకర్ణామృతమునుండి)
మార్గమందున మార్గమందున
వృక్షశాఖల రత్నవేదులు
వేదులందున వేదులందున
కిన్నరీబృందములగీతము,
గీతమందున గీతమందున
మంజులాలాపార్ద్రగోష్ఠియు
గోష్ఠియందున గోష్ఠియందున
నీదుకథయే రామచంద్రా!
వృక్షమందున వృక్షమందున
వీక్షితములౌ పక్షిసంఘాల్‌.
సంఘమందున సంఘమందున
మంజులామోదార్ద్రవాక్యము
వాక్యమందున వాక్యమందున
మంజులాలాపార్ద్రగోష్టియు
గోష్ఠియందున గోష్ఠియందున
నీదుకథయే రామచంద్రా!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 170. rAmakathAsudha - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )