కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 068. సమానావస్థ
68. సమానావస్థ
కాంతిపక్షమ్ములతో గగనమ్మున
కడువడి బారెడు నో నక్షత్రీ!
ఇంతజెప్పరాదే ఈ రేయిని
నెచ్చట నీ పయనము నాపెదవో?
వాడి విన్ననౌ వదనముతోడుత
స్వర్గవీధి నొంటిబోవుచంద్రా!
ఏడ నీ యగాధ నిశీథమ్మున
తోడు లేక నిద్రింతువె చెపుమా?
ఇలు వెడలింపబడిన చుట్టమటు
లిల యెల్లను దిరుగు మందపవనా!
నిలుతు వింక నేకోటరమున నే
యలపయి వేగమ తెలియంజెపుమా?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 068. samAnAvastha - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )