కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 069. అవతార సమాప్తి
69. అవతార సమాప్తి
నీవు నెమ్మది నుంటి వేముంది చెప్ప?
నీవు మరణము నొంది తేముంది చేయ?
నీయాత్మ యాపరమేశుసన్నిధిని
జేరె నింకేముంది నేరుచుకొనగ?
నీ వంత మొంద నాకీజీవ మేల?
అర్థమ్ములేని వైభవము కీర్తియును
కలిసి ముచ్చటలాడు చెలికాడు లేక
వేచి చూడందగు విభునీడ లేక?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 069. avatAra samApti - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )