కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 104. సౌఖ్యమే లేదా?
104. సౌఖ్యమే లేదా?
సౌఖ్యమే లేదా
    లోకమున
సౌఖ్యమే లేదా?
కమలలోచనల
కౌగిళులందున        సౌఖ్యమే....
ముద్దుబిడ్డల
మురిపెపుమాటల        సౌఖ్యమే....
తల్లిదండ్రులను
తగ కొలుచుటలో    సౌఖ్యమే....
బీదసాదలను
ప్రేమ జూచుటలో    సౌఖ్యమే....
చెలులకు సాయపు
చే యిచ్చుటలో    సౌఖ్యమే....
భగవంతుని మది
భక్తి గొలుచుటలో    సౌఖ్యమే....
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 104. saukhyamE lEdA? - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )