కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 048. వృథాన్వేషణము
48. వృథాన్వేషణము
విశ్వమం దెంతగాలించి వెదకిచూచి
నా త్వదీయమయమ్ము కానట్టిచోటు
కానిపించుటలేదు నా కన్నులకును
వెఱ్ఱినై లేనిదానికే వెదకినానొ?
ఊహపై యూహ లల లట్టు లుబ్బియెగసి
ఊతలూగించు నా లోలహృదయనౌక
చెలియరో! తీరమన్నది చేరగలదొ?
మునిగిపోవునో ప్రలయంపు ముంపులోన!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 048. vR^ithAnvEShaNamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )