కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 160. వలపులజోల
160. వలపులజోల (శాఫోగీతము)
నిద్దుర బోవే, ఓచెలియా
నీ వలపుంబ్రియు కౌగిలిలో
మోటకాల్వయందున జీవజల
మ్ములు గుసగుసలాడుచు బోవన్‌
మిణుగురు పురువులు వెన్నెల నిటు నటు
మిణుకు మిణుకు మని మెఱయంగన్‌.
నిద్దుర బోవే, ఓ చెలియా
నీ వలపుంబ్రియు కౌగిలిలో.
త్రుటిసౌఖ్యమె, కట్టా, త్వరలోనే
పిట్టలు లజ్జారవముల గూయున్‌.
బాలభాస్కరుడు వనవృక్షమ్ముల
పై వెలుగ నిదే వచ్చును కనుమీ.
మానవసౌఖ్యమ్ముల కెల్లన్‌ పరి
మాణము గలదు గదే ఓ చెలియా?
నిద్దుర బోవే, ఓ చెలియా
నీ వలపుంబ్రియు కౌగిలిలో.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 160. valapulajOla - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )