కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 036. వసంతాగమము
36. వసంతాగమము
గున్నమావి తోటలోన
గువ్వయొకటి గూడు కట్టి
సరసుడౌ వసంతురాక
కొఱకు తమిని వేచియుండె.
కాని నామనమ్ము మిగుల
కలచుచు హృదయమ్ములోన
మరగువలపు తలపు నెవ్వ
రెఱిగింతురు నీకు కృష్ణ!
    పగ లెల్లను ధాత్రీరమ
    పచ్చనిపుట్టమ్ముగట్టి
    పసుపుపూల దాల్చి బాల
    పవను గూడి తిరుగుచుండ
చల్లనైన చెట్టునీడ
నుల్ల మరల గూరుచుండి
వనము కవల బారుసోన
పాటలు వినుచుందు కృష్ణ!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 036. vasaMtAgamamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )