కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 102. యమునా స్వాంతనము
102. యమునా స్వాంతనము ధ్రరత్న దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్యగారి మృతి)
ఏలా పాడే నింక యమునాకల్యాణి, నే
లీలా మానవుడు గోపాలుడు లేడాయె?        నేలా...
బంగారు గనులలో
చెంగలించేవేళ
పిడుగు బోలినవార్త
వినిపించినా రయ్యొ                ఏలా...
చెడువార్త వినగానె
చెవులు గింగురుబోయె
ఎంత చించుకొన్న
గొంతు పెగలదాయె                నేలా...
వెన్నెలకు తోడు మా
వేణుగోపాలుడు
కన్నుల పండువుగ
కనిపించకుంటేనే                నేలా...
ఈనాటి యీ నేస్త
మే జన్మకో తిరిగి
కన్నీళ్ళు గారవకె
కడుపు చెఱువయ్యేనే
నేలా పాడే నింక యమునాకల్యాణి, మా
లీలా మానవుడు గోపాలుడు లేడాయె?        నేలా...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 102. yamunA svAMtanamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )