కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 010. యశోధరా విలాపము
10. యశోధరా విలాపము
లేపనైనా లేపలేదే!
    మోము
చూపనైనా చూపలేదే!
కోపకారణ మేమొ
యేపాప మెరుగనే!    ॥లేపనైనా॥
హృదయ తల్పముపైన
సొద మరచి హాయిగా
నిదురదోగే నన్ను
వదలి పోయేవేళ!    ॥లేపనైనా॥
మబ్బు కన్నెల కింత
ఉబ్బితబ్బిబ్బేలో?
ఆకాశమున కంత
ఆనంద మెందుకో?    ॥లేపనైనా॥
మాధవీలత కింక
మంటికౌగిలి యేన?
మాపటింతల నింట
దీప మిక వెలిగేన!    ॥లేపనైనా॥
ద్వారమా! నాథు
డే దారిబడి పాయెనే?
కన్నిబాబా! నీకు
కలలైన రాలేద?
లేపనైనా లేపలేదే!
    మోము
చూపనైనా చూపలేదే!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 010. yashOdharA vilApamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )