కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
47. అనల దాహము
 
ఎటుచూచిన చటులానల
పటుదాహం ప్రబలుతోంది.
మన భారత జనయిత్రీ
ఘనఫాలం జనసామాన్య నవోజ్వల
చైతన్య జ్యోతులతో
వెలుగుతోంది
వెలుగుతోంది.
భూత కాల భేతాళుడు
పాతాళపు పర్రలలో
ఇరుక్కొని మరణించెను;
వర్తమాన
మార్తాండుని
కృధానిదాఘంలో
సామ్రాజ్యపు
సాంద్ర హిమం
రాలి, గాలిలో కలిసెను.
నవభారత యువకులారా!
కవులారా! కథకులారా!
భవితవ్యపు హవనానికి హోతలు;
నూతన భూతల నిర్మాతలు మీరే, మీరే.
స్వకుక్షింభర రక్షస్తతి
పక్షాలను విరగ్గొట్టి
సమిధలుగా తే తెండోయ్‌,
సమతా జమదగ్ని కుమారులార!
శ్రమజీవుల సమభావుల
అమృతసిద్ధి సుముహూర్తాగమనానికి
అమిత దుఃఖ సముద్రాలు మధించండి;
ఎటు చూచిన చటులానల
పటుదాహం ప్రబలుతోంది.
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - analadAhamu - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )